اساسنامه اسیتژ بین الملل:

ازآنجا که هنر تئاتر بیانگراحساسات عمومی بشر و دارای چنان قدرت و تاثیری است که میتواند گروههای بزرگی از مردم جهان را در جهت خدمت به صلح با یکدیگر پیوند دهد و نیز نظر به نقشی که تئاتر در آموزش و نسل‏های جوانتر دارد یک سازمان بین المللی و مستقل تحت عنوان سازمان بین المللی تئاتر برای کودکان و نوجوانان تاسیس شده است . این سازمان با نام اختصاری اسیتژ بین الملل شناخته می شود. ( سازمان بین المللی تئاتر برای کودکان و نوجوانان)

ماده یک: رسالت

نیت این سازمان متحد کردن مراکز، موسسات و شخصیت‏های تئاتری از سرتاسر جهان است که خود را وقف تئاتر کودک و نوجوان کرده اند.
این سازمان به تلاش‏های هنری و آموزشی و بشر دوستانه اختصاص داده شده و هیچ تصمیم ، عملکرد یا بیانیه‏ای از طرف آن نباید براساس ملیت، عقاید سیاسی، هویت فرهنگی، قومیت و یا مذهب باشد.

ماده دو: اهداف

این سازمان برای کمک به توسعه تئاتر کودک و نوجوان در بالاترین سطح هنری ایجاد شده است.

اهداف سازمان با تشخیص این امر که کودکان و نوجوانان بخش وسیعی از جمعیت جهان را تشکیل داده و کودکان و نوجوانان ، آینده سازان جهان هستند به شرح زیر است:

تحقق بخشیدن به حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به تجارب هنری‏ای که مختص آنها طراحی و خلق شده باشند.
فعالیت جهت شناسائی و به رسمیت شناختن تئاتر کودک و نوجوان
فعالیت در جهت بهبود موقعیت های تئاتری برای کودکان و نوجوانان در سرتاسر جهان
افزایش درک عمومی از تئاتر کودک و نوجوان در سرتاسر جهان از طریق جلب توجه دست اندر کاران ملی و بین المللی به اهمیت کودکان  نوجوانان و فعالیت انجام شده برای آنان به طور جدی
ایجاد و ارائه امکانات به دست اندرکاران تئاتر کودک و نوجوان در جهت آشنایی با فعالیت همکاران این عرصه از دیگر کشورها و دیگر فرهنگ‏ها به نحوی که بتوانند در غنی سازی تئاتر کودک و نوجوان در کشورشان موثر باشند.
کمک به تشکیل مراکز اسیتژ که عملکردشان با رسالت ، اساسنامه  و خط مشی سازمان در تمامی کشورها منطبق باشد. این مراکزملی بایستی تمامی مراکز ، سازمان‏ها و شخصیت‏های تئاتری علاقمند به تئاتر کودک و نوجوان را متحد سازند.

ماده سه: ابزار

ابزار و دستیابی به این اهداف عبارتند از: تشکیل و ترویج کنگره‏ها، کنفرانسها، فستیوالها، تور‏های مطالعاتی، نمایشگاهها و هر فعالیت دیگری در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی و شرکت در چنین برنامه‏هایی
توسعه ارتباطات و تبادل تجربیات بین تمامی کشورها
تشویق به امر ترجمه و تبادل نمایشها ، متون نمایشی یا سایر آثار مربوط به تئاترکودک و نوجوان
جمع آوری اسناد و مواد مربوط به تئاتر کودک و نوجوان
پیشرفت تئاتر کودک و نوجوان از طریق مطبوعات ، فیلم ، رادیو، تلویزیون، گزارش، اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی
همکاری با موسسات بین المللی با گرایشات مربوط به تئاتر
معرفی و حمایت از پیشنهادات مراکز به منظور پیشرفت فعالیت تئاتری کودکان و نوجوانان برای قدردانی از دست اندرکاران ملی و بین المللی و دفاترنمایندگی

ماده چهارم: اعضاء

اعضای سازمان شامل نمایندگان مراکز ملی تئاتر برای کودکان و نوجوانان در کشور خود هستند . ازهیچ مرکز، سازمان یا شخصیت تئاتری نمی توان برای پیوستن به هر مرکز ملی اسیتژ با تکیه بر عقاید سیاسی هویت فرهنگی، قومیت یا مذهب جلوگیری بعمل آورد.

گروه‏های زیر در رابطه با عضویت در مراکزملی از نظر سازمان بین المللی قابل قبول هستند.

انجمن‏های حرفه‏ای بازیگربزرگسال که برای کودکان و نوجوانان نمایش اجرا می‏کنند یا هنرمندان حرفه‏ای تئاتر که در تئاتر کودک و نوجوان فعال هستند.

v تعریف حرفه‏ای ، انجمن‏ها و شخصیت‏های حقیقی‏ای است که بخش اصلی کار خود را به تئاتر کودک و نوجوان اختصاص داده اند.

انجمن‏های غیرحرفه‏ای بزرگسالان، انجمن‏های تئاتری عامه، انجمن‏های تئاتری دانشکده‏ها و دانشگاههای مجری نمایش برای کودکان و نوجوانان و نیز برنامه‏های مطالعاتی و تحقیقاتی دانشکده‏ها و دانشگاه‏ها در مورد تئاتر کودک و نوجوان می باشند.
موسسات ، سازمانها یا اشخاص حقیقی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان
سازمان‏های پشتیبان شامل موسسات ، انجمنها ، سازمانها یا اشخاص علاقه‏مند به تئاتر کودک و نوجوان

تبصره: برای برخورداری مرکز ملی یک کشور از عضویت رسمی در سازمان بایستی حداقل سه عضو از رده ۱ و ۵ عضو که حداقل دو عنصر آن رده ۱ و ۳ عضو آن از رده ۲ باشند داشته باشد.

تبصره: سایر مراکز که کمتر از دو عضو از رده ۱ یا کمتر از ۵ عضو که حداقل دو عضو آن از رده ۱ و سه عضو از رده ۲ یا فقط دارای اعضای رده‏های ۳ و ۴ داشته باشند اعضای مکاتبه‏ای سازمان خواهند بود.

ماده ۵: حقوق و وظایف

اعضای رسمی از حق ارائه پیشنهاد در جلسات سازمانی برخوردار بوده و بر اساس جزئیات قوانین اعلام شده در ماده ۹ حق انتخاب شدن به عنوان اعضای کمیته اجرایی و حق رای دادن دارند..
اعضای مکاتبه ای از حق ارائه پیشنهاد در جلسات سازمانی و حق رای دادن بر اساس جزئیات قوانین اعلام شده در ماده ۹ برخوردارند اما حق ندارند در جلسات سازمانی برای کمیته اجرایی انتخاب شوند.
تمامی اعضاء موظفند برای دستیابی به اهداف سازمان تلاش کرده و از اصول اساسنامه حمایت نمایند. آنها باید به تصمیماتی که سازمان می گیرد عمل نمایند، حق عضویت خود را پرداخته و دبیر کل را از فعالیتهای مراکز خود با خبر نمایند . همچنین شخصی را جهت مکاتبات تعیین نموده ، یک آدرس دائمی از مراکز ملی خود در اختیار سازمان بگذارد و اطلاعات دریافتی از دبیر کل را به اطلاع اعضای خود برسانند.

ماده ۶: درخواست عضویت ، استعفا، محرومیت انفصال

درخواستهای مکتوب جهت عضویت بایستی برای دبیر کل ارسال شوند.در صورت عدم موافقت کمیته اجرایی با این امر می توان متقاضی را به مجمع عمومی آتی ارجاع داد.
هر یک از اعضایی که قصد استعفا از سازمان را دارد. بایستی به صورت  مکتوب به اطلاع دبیر کل برساند.

تبصره :استعفا از اول ژانویه سال بعد قابل اجرا خواهد بود.

کمیته اجرایی با اخذ دو سوم آراء می تواند تصمیم به طرد، محرومیت یا انفصال هر عضوی که فعالیتش مخالف اهداف اصلی سازمان بوده و یا چندمین مرتبه در یکی از الزامات تصریح شده در ماده ۵ ناموفق بوده باشد، اقدام نماید. هرمرکزی که طرد، محروم یا اخراج شود، حق استفاده از واژه اختصاری «اسیتژ» را از دست می دهد.
هرعضوطرد شده، محروم شده یا اخراج شده می‏توان درخواست خود را مجددا به مجمع عمومی اعلام نماید.

ماده ۷ : امور مالی

بودجه سازمان از محل حق عضویت اعضاء و نیز سوبسید ها و اعانات مورد قبول کمیته اجرایی تامین می شود.
دوره مالی سازمان از مجمع عمومی یک سال تا سال بعد خواهد بود.

۳. حق عضویت که میزان آن را مجمع عمومی تعیین می کند بایستی در اول ژانویه هر سال جهت خزانه داری ارسال شود.. مراکزی که بیش از ۶ ماه وجوه معوقه داشته باشند از حق رای در مجمع عمومی محروم خواهند بود.

ماده ۸ : تشکیلات

هیات رئیسه سازمان به قرار زیر است:

مجمع عمومی

کمیته اجرایی

کارگزاران ( شامل مقامات ،رئیس، سه قائم مقام، مدیر اجرایی، خزانه دار)

ماده ۹:

وظایف مجمع عمومی

مجمع عمومی شامل نمایندگان تمامی مراکز ملی می باشد.
نماینده یک مرکز با عضویت رسمی از سه حق رای برخوردار است. نماینده یک مرکز که عضو مکاتبه‏ای سازمان باشد می تواند یک رای بدهد.
اعضا می‏توانند از طریق وکلای خود که بایستی کتبا اعلام نمایند در رای گیری شرکت کننده یک نماینده ملی تنها می‏تواند وکیل یک مرکز ملی باشد.
مجمع عمومی بایستی حداقل سال سوم مالی تشکیل جلسه داده و حداقل ۶ ماه قبل بنا به دستور رئیس اسیتژ توسط دبیر کل به اطلاع برساند. بر حسب معمول ، مجمع عمومی محل مجمع عمومی بعدی را تعیین می کند اما اگر نتواند در این مورد تصمیم گیری نماید یا ضرورت تغییر محل انتخاب شده وجود داشته باشد اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده کمیته اجرایی خواهد بود.
در صورت وجود امری فوری وضروری  یا برمبنای صلاحدید کارگزاران کمیته اجرایی و یا بر حسب تقاضای مدلل و مکتوب دو سوم اعضاء می‏توان تقاضای جلسه فوق‏العاده مجمع عمومی نمود که بایستی سه ماه قبل توسط دبیرکل به اطلاع برسد.
مجمع عمومی عهده دار کنترل نهایی اساسنامه بوده و تصمیم گیری در مورد هر تغییر و حذف و اضافه ای از اختیارات آن است  در صورتی که عضوی از سازمان خواستار اصلاحات در اساسنامه باشد باید حداقل سه ماه قبل از جلسه مجمع عمومی موضوع را کتبا به دبیر کل اعلام نماید. جهت اخذ هرگونه تصمیم در مورد طرح پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه اخذ دو سوم آرا ضروری است.
تصویب نکات عمده خط مشی سازمان بر عهده مجمع عمومی است.
گزارش فعالیت ‏ها و گزارش مالی توسط کمیته اجرایی جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می‏شود.
رئیس سازمان رسماً ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.در صورت عدم حضور وی یکی از معاونین با رای کمیته اجرایی جایگزین خواهند شد در صورتی که کلیه معاونین حضور نداشته باشند یکی از اعضا کمیته اجرایی که توسط مجمع عمومی بدین منطور انتخاب شده باشد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد گرفت.

۱۰. تمامی تصمیمات به جز موارد استثنایی با اکثریت قاطع آرا اتخاذ خواهد شد. در صورت وجود هرگونه خدشه‏ای رئیس سازمان رای نهایی را صادر خواهد کرد.

۱۱. مجمع عمومی میزان حق عضویت و دیگر هزینه‏هـایی را کـه برعهده اعضای سازمان است را تعیین می نماید.

۱۲. جلسه مجمع عمومی تنها در صورتی تشکیل خواهد شد که نمایندگان نیمی از مراکز ملی کتبا تصمیم خود را مبنی بر شرکت خود وبا وکیلی از جانب ایشان به اطلاع دبیر کل رسانده باشد. این تصمیم بایستی سه ماه قبل ازجلسه به اطلاع دبیر کل برسد. مجمع عمومی تنها در صورتی می تواند تصمیماتی اتخاذ نماید که نیمی از اعضای مراکز و یا وکلا ی ایشان شرکت نمایند.

۱۳. مجمع عمومی باید از میان اعضای مراکز ملی ، دبیر کل و خزانه دار را به این ترتیب انتخاب نماید. ابتدا دبیر کل انتخاب می‏شود و با ریاست وی خزانه‏دار و از میان ما بقی نمایندگان کشورها کمیته اجرایی و رئیس انتخاب می شوند . کاندیدای مناصب دبیرکل و خزانه دار بایستی سه ماه قبل از مجمع عمومی به منظور اعلام اسامی آنها به اعضای اسیتژ کتبا به اطلاع دبیر اجرایی برسد.اگر هیچ مرکز کاندیدایی برای این مناصب معرفی ننماید. کمیته اجرایی در آخرین نشست خود قبل از مجمع عمومی فردی برای تصدی هر یک از پست‏های معرفی خواهد کرد و تمامی مراکز پیشنهاد خود را اعلام خواهد نمود.

۱۴. مجمع عمومی ، اعضاءکمیته اجرایی را به عنوان نمایندگانی از کشورشان انتخاب خواهد کرد هر کشور تنها یک نماینده در کمیته اجرایی خواهد داشت.هر مرکز باید از جانب خود نام کاندیداهای مورد نظر را سه ماه قبل از تاریخ برگزاری نشست مجمع عمومی اعلام نماید تا به منظور اعلام اسامی کاندیداها به اعضای اسیتژ بخشنامه شود.

۱۵. مجمع عمومی از میان اعضاء کمیته اجرایی ،رئیس و معاونینی را که در نشست کمیته اجرایی جدید کاندید شده اند ، انتخاب می‏نماید. مبنای انتخاب این افراد بایستی لیاقت شخصی آنان باشد. انتخاب متصدیان و اعضای کمیته اجرایی بایستی نمایانگر تمایلات منصفانه سازمان و تنوع تمامی مراکز ملی باشد و عواملی مثل وضعیت جغرافیایی، محسنات ، قومیت ، اصالت ، جنسیت و هویت فرهنگی در نظر گرفته شود.

۱۶. مجمع عمومی بنا به توصیه کمیته اجرایی می تواند عناوین ریاست افتخاری و عضویت افتخاری را در قبال خدمات ویژه به سازمان اعطا نماید.اعضای افتخاری از رای مشورتی برخوردارند. اما حق رای دادن ندارند و نمی توانند امتیازی برای کشورشان باشند.

۱۷. مجمع عمومی بنا به توصیه کمیته اجرایی یک حسابرسی برای سازمان تعیین خواهد کرد.

۱۸. دستور کار بایستی به همراه ضمائم و کاندیداهای دبیرکل ، خزانه داری و کمیته اجرایی دو ماه قبل از مجمع عمومی از طرف دبیر اجرایی برای تمامی مراکز ارسال شود.

۱۹. در مجمع عمومی تنها در خصوص سوالاتی که در دستور کار قرار گرفته باشند رای گیری خواهد شد.

ماده ۱۰: وظایف کمیته اجرایی

کمیته اجرایی حداکثر از ۱۷ عضو که دارای حق رای بوده شامل رئیس، معاونین، دبیر کل و خزانه دار  می باشد.
در صورت مرگ یا استعفای یکی از اعضای کمیته اجرایی، این کمیته به مرکزملی شخص مزبور اجازه می‏دهدبرای مدت باقی مانده تاپایان خدمت خویش، شخص دیگری را تعیین نماید. استثنائات بدین قرار است: در مورد شخص رئیس که جانشین وی باید از میان معاونین انتخاب شود و درمورد یکی از معاونین که کمیته اجرایی می توان پست را بدون متصدی باقی گذاشته و در صورت ضرورت از میان خود یک نفر را تعیین نماید.
کمیته اجرایی می تواند اشخاصی به عنوان اعضای کمیته اجرایی جهت همکاری بپذیرد. کمیته اجرایی همچنین می‏تواند مشاورانی برای دوره سرپرستی خویش تعیین نماید. مشاوران می‏توانند بدون حق رای در جلسات کمیته اجرایی در زمان خدمت خویش شرکت نمایند.
هر یک از اعضاء که قادر به شرکت در جلسات کمیته اجرایی نباشند می‏توانند یک نماینده دائمی برای مدت مسئولیت خود توسط مرکز خویش معرفی نمایند. دبیرکل بایستی از نام این نماینده بلافاصله بعد از آخرین مجمع عمومی مطلع شود.
نشست کمیته اجرایی تنها در صورتی برگزار می‏شود که حداقل نیمی از اعضاء تمایل خود را به حضور شخص خود یا نماینده‏ای از جانب مرکزخویش به دبیرکل اعلام کرده باشند. حد نصاب نشست حضور نیمی از اعضاء خواهد بود.
کمیته اجرایی حداقل هر یک سال مالی یک بار جلسه خواهد داشت. در این جلسه در صورت نیاز به جلسات بیشتر با اکثریت آراء تصمیم گیری کرده  و مکان و زمان این جلسات را انتخاب خواهد کرد. سه ماه قبل از تاریخ برگزاری جلسه ، اعضای کمیته باید فراخوانده شوند. به دعوت جلسات توسط دبیرکل و بنا به درخواست رئیس صورت خواهد گرفت.
در صورتی که امکان تشکیل جلسه ای ویژه وجود نداشته باشد، کمیته اجرایی می تواند از طریق مکاتبه در مورد مسایل فوری تصمیم گیری نماید . در این صورت کمیته اجرایی با توافق با رئیس پرسشنامه ای به هریک از اعضای کمیته اجرایی خواهد فرستاد تا هر یک از آنها کتبا پاسخ بدهند. اخذ تصمصم با حداکثر دو سوم آراء صورت خواهد و در نشست بعدی برای تصویب به کمیته احرایی سپرده خواهد شد. پاسخنامه در بایگانی سازمان نگهداری می شود تا جهت بررسی در دسترس اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
هر یک از اعضای کمیته اجرایی از یک حق رای برخوردار است که وی  میتواند شخصا و یا توسط نماینده دائمی خود مورد استفاده قرار دهد. مگر این که ماموریت دهد به یک نماینده دائمی از طرف خود تا از آن استفاده کند.
رئیس سازمان ، رئیس جلسه کمیته اجرایی خواهد بود . در صورت عدم حضور رئیس یکی از معاونین که توسط کمیته اجرایی انتخاب شده ، جانشین وی خواهد بود. در صورت غیبت تمامی معاونین ، رئیسی که از طرف کمیته اجرایی جهت این امر انتخاب شده باشد ، ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

۱۰. تمامی پیشنهادات با اخذ حداکثر آراء تصویب می شوند مگر تصمیمات مربوط به اصل ۳ ماده ۶ و یا تصمیماتی که از طریق مکاتبات گرفته شوند.

۱۱. رئیس جلسه به عنوان عضو کمیته اجرایی از حق رای طبیعی خود برخوردار است در صورتی که نتوان از این طریق به یک حداکثری دست یافت شخص رئیس می‏تواند با با رای دوم خود مشخص کننده تصمیم نهایی باشد.

۱۲. کمیته اجرایی برنامه فعالیتهای خود را به مجمع عمومی ارائه خواهد داد.این کمیته امور مربوط به سازمان را در فاصله بین جلسات مجمع عمومی بر عهده داشته و به اجرای تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی خواهد پرداخت کمیته اجرایی مدت زمان بین مجمع عمومی یک سال تا سال بعد که حدود ۳ و یا ۳ سال می‏باشد . در مقام خود باقی خواهد ماند که در آن زمان اعضای آن برای انتخاب مجدد می‏توانند پذیرفته شوند.

۱۳. کمیته اجرایی در پذیرش و یا عدم پذیرش در خواست‏های عضویت که به مجمع عمومی ارائه شده مختار است درخواست پذیرفته نشده می‏تواند در مجمع عمومی سال بعد توسط متقاضی دوباره مطرح شود.

۱۴. کمیته اجرایی طبق برنامه با طرح عملیاتی ای که از طرف مجمع عمومی طرح ریزی شده، بر بودجه سازمان نظارت خواهد داشت.

۱۵. کمیته اجرایی نظارت بر سرمایه ، تامین بودجه و شماره حساب ها را خزانه دار محول می کند. شماره حسابهای سازمان بایستی هر سه سال یک بار توسط حسابرسی قبل از ارائه به مجمع عمومی حسابرسی شود.(محور ۱۷ ماده ۹)

۱۶. کمیته اجرایی در مواردی که توسط مجمع عمومی پیش بینی نشده ، می تواند ابتکارعمل را دردست بگیرد به شرط آن که این امر در برگیرنده رسالت و اهداف این موسسه بوده و کمیته اجرایی در اولین فرصت این موارد را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۱ : وظایف مسئولان و کارگزاران

مسئولان این موسسه که با یکدیگر مجموعه کارگزاران را تشکیل می دهند به شرح زیر هستند:

رئیس
سه معاون
دبیرکل
خزانه دار

کارگزاران مسئول اجرای برنامه های سازمان و تسلیم گزارشات به کمیته اجرایی هستند.
در صورت مواجهه با امور ضروری و پیش بینی نشده توسط کمیته اجرایی کارگزاران می‏توانند طبق صلاحدید خود عمل کرده و در اولیت فرصت گزارش‏های مربوطه را به کمیته اجرایی ارائه نمایند.

ماده ۱۲ : زبان‏ها

زبان رسمی در مجمع عمومی ، زبان کشور میزبان ربان انگلیسی و حداقل یک زبان دیگر طبق انتخاب کمیته اجرایی بنا به نیاز اجلاس خواهد بود. در مناسبتهای بین المللی زبان رسمی زبان کشور میزبان و زبان انگلیسی و یک زبان دیگر بنا به ضرورت خواهد بود. در صورتی که کشور میزبان انگلیسی زبان باشد حداقل دو زبان برای مجمع عمومی در نطر گرفته می شود. برای رویدادهای بین المللی دیگر، اگر کمیته اجرایی بنا به نیاز این رویداد تشخیص بدهد ، حداقل یک زبان دیگر بایستی در نظر گرفته شود و زبان زسمی سازمان جهت انجام مکاتبات زبان انگلیسی خواهد بود.

منظور از رویدادهای بین المللی موارد زیر است:

جلسات کمیته اجرایی
سمینارها و نشست‏هایی که به عنوان قسمتی از فستیوال بین المللی اسیتژ و پروژه بین المللی اسیتژ هستند.
فعالیت‏هایی که به طور رسمی به نام اسیتژ بین الملل جدا از مجمع عمومی انجام می شوند.

ماده ۱۳: زمان

این سازمان برای مدت نا محدود تاسیس شده است.
این سازمان زمانی به کار خود خاتمه می دهد  که سه چهارم اعضاء (مراکز ملی) به هر دلیلی و بر اساس تعداد آرای خود، کتبا تمایل خود را برای اتمام کار سازمان به دبیر کل اعلام نمایند در این صورت ، کمیته اجرایی مسئول اعلام انحلال سازمان است. هر مبلغی که در خزانه داری سازمان باقی مانده باشد. بایستی در اختیار سازمان‏های بین المللی با اهداف مشابه قرار گیرد.

ماده ۱۴: تصویب قوانین

این اساسنامه از زمان تصویب توسط مجمع عمومی وضع کننده قوانین قابل اجرا خواهد بود. این مجمع متشکل از نمایندگانی از تمامی کشورهای علاقمند که بدین منظور فراخوانده شده اند.

از زمان تصویب این اساسنامه ، کمیته اجرایی می تواند مراکز ملی ای که در خواست خود را به مجمع عمومی فرستاده اند به عنوان عضو بپذیرد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت